schuldeiser
Belgisch Gerechtelijk Wetboek

Deel V : Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling
Titel III. Gedwongen tenuitvoerlegging

Hoofdstuk VIII. Rangregeling

...
Art. 1642. <W 2000-05-29/36, art. 17, 035; Inwerkingtreding : 01-07-2001> Tot aan het verstrijken van de termijn voor het opmaken van het proces-verbaal van verdeling of van rangregeling, kunnen de schuldeisers die een uitvoerbare titel bezitten, verzet doen tegen de prijs.

  Het verzet moet worden gedaan hetzij bij een deurwaarderexploot betekend aan de benoemde notaris, hetzij bij wege van een verklaring voor deze laatste.

  De akte van verzet vermeldt de oorzaak van de schuldvordering en het bedrag ervan, alsook de keuze van woonplaats in het arrondissement waar de benoemde notaris zijn woonplaats heeft.