De koop akte

Hoofdstuk XI: Tekort in de waardering, bewimpeling en veinzing, sanctien.
...
Artikel 203

In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde, is elke der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd.

Het aanvullende recht dat ingevolge een bij schatting vastgesteld tekort of anderszins betaald geworden is, wordt aangerekend op het aanvullend recht, vereffend uit hoofde van de bewimpeling waarvan sprake in vorenstaande alinea.

In alle gevallen waarin de heffing op de prijs en de lasten of op de overeengekomen waarde geschiedt, moet de werkende notaris de verschijnende partijen de eerste alinea van dit artikel voorlezen.

Op straf van een boete van 25 EUR moet uitdrukkelijke melding van die voorlezing in de akte gemaakt worden.


Prijsbewinpeling (art. 203 W. Reg.) en veinzing (art. 204 W.Reg.) zijn niet hetzelfde als een tekortschatting van de verkoopprijs (art. 201 W.Reg).

Bij prijsbewimpeling is de boete integraal van toepassing (art. 205 W. Reg.).