Hoofdstuk XI: Tekort in de waardering, bewimpeling en veinzing, sanctien.

Artikel 204

Wanneer de in een akte vastgestelde overeenkomst niet die is welke door de partijen werd gesloten, of wanneer de akte betreffende een in artikel 19, 2° of 5°, bedoelde overeenkomst onvolledig of onjuist is, met dien verstande dat ze al de bestanddelen van de overeenkomst niet doet kennen, is elke der contracterende partijen een geldboete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd.


Prijsbewinpeling (art. 203 W. Reg.) en veinzing (art. 204 W.Reg.) zijn niet hetzelfde als een tekortschatting van de verkoopprijs (art. 201 W.Reg).
Bij veinzing is de boete integraal van toepassing (art. 205 W. Reg.).