Bij verkoop aan verschillende kopers wordt er opsplitsing van de prijs gemaakt

Na lezing te hebben gekregen van artikel 203, eerste alinea van het registra-tiewetboek, verklaren partijen dat deze verkoop toegestaan en aanvaard werd mits de prijs van ..........., wel-ke de verkoper verklaart alsvolgt ontvangen te hebben van de koper: - van ............... voornoemd, een bedrag van ............, bij middel van............ - van .......... voornoemd, een bedrag van ..............., bij middel van ................... WAARVAN KWIJTING, onder voorbehoud van inning. De jaarlijkse bruto huurwaarde van voorschreven goed wordt geschat op .................. De waarde van het recht van bewoning wordt geschat op een bedrag van ................, alle lasten inbegrepen. De waarde van de volle eigendom wordt geschat op ................, alle lasten inbegrepen.