Kopen en verkopen van een hoofdverblijfplaats in Vlaanderen

.

De meeneembaarheid is door de Vlaamse decreetgever geconcipieerd als een fiscale aanmoediging bij de verandering van hoofdverblijfplaats. Deze notie is dus van cruciaal belang. Dit komt zowel tot uiting in de tekst van het decreet als in de memorie van toelichting waarin wordt gesteld: "Opdat het fiscaal voordeel zou kunnen genoten worden is vereist dat de vroegere hoofdverblijfplaats wordt verkocht en dat de nieuw aangekochte woning effectief als hoofdverblijfplaats wordt aangewend.".

2.3. Vormvoorwaarde 3 : verklaring dat de verkochte woning (A1) de aanvrager tot hoofdverblijfplaats heeft gediend op het ogenblik van V1 en dat de nieuw aangekochte woning (A2) hem tot nieuwe hoofdverblijfplaats zal dienen binnen de gestelde termijnen.

In geval van zuivere aankoop van een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed door een natuurlijke persoon om er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen, wordt zijn wettelijk aandeel in de rechten die overeenkomstig de artikelen 44, 53, 2į, of 57 verschuldigd waren op de aankoop van de woning die hem voorheen tot hoofdverblijfplaats heeft gediend of van de bouwgrond waarop die woning is opgericht, verrekend met zijn wettelijk aandeel in de rechten verschuldigd op de nieuwe aankoop, mits de nieuwe aankoop vaste datum heeft gekregen binnen twee jaar te rekenen van de datum van de authentieke akte van de zuivere wederverkoop van de woning die hem voorheen tot hoofdverblijfplaats heeft gediend.

Om van de meeneembaarheid te genieten is niet vereist dat men buiten zijn hoofdverblijfplaats geen andere onroerende goederen bezit. De reden waarom de belastingplichtige van hoofdverblijfplaats verandert doet in principe niets ter zake en moet dan ook niet worden opgegeven door de natuurlijke persoon. Het is enkel in het geval van ernstig vermoeden van afwending van het voordeel (vb. snel opeenvolgende aan- en verkopen zonder aanneembare redenen, zodat het vermoeden rijst dat de natuurlijke persoon het systeem van de meeneembaarheid afwendt voor een handel in woningen) dat de administratie gerechtigd is te vragen naar de beweegredenen bij de opeenvolgende veranderingen.

Meeneembaarheid van registratierechten

- Naar aanleiding van deze wijziging zal ook de termijn van vestiging van de hoofdverblijfplaats in het nieuw aangekochte goed aangepast worden :

# indien het een woning betreft, moet de hoofdverblijfplaats gevestigd worden binnen twee jaar na
ofwel de datum van de registratie van het document dat tot de heffing van het evenredig recht op de aankoop aanleiding geeft, wanneer dat document binnen de ervoor bepaalde termijn ter registratie wordt aangeboden ;
ofwel de uiterste datum voor regelmatige aanbieding ter registratie, wanneer het document dat tot de heffing van het evenredig recht op de aankoop aanleiding geeft wordt aangeboden na het verstrijken van de daarvoor bepaalde termijn,

indien het een bouwgrond betreft, binnen drie jaar na dezelfde datum.

Flanders

Belgie