koopakte

Titel I - Registratierecht
Hoofdstuk IV - Vaststelling van de rechten
Afdeling I : Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen
1. Algemene bepalingen

Artikel 44


Het recht bedraagt 10 ten honderd voor de verkoop, de ruiling en iedere overeenkomst tot overdracht onder bezwarende titel van eigendom of vruchtgebruik van onroerende goederen.
      
(zoals gewijzigd bij art. 2, D.01.02.2002 (B.S.28.02.2002) uitwerking met ingang van 01.01.2002.)


Voor het wetboek van registratierechten worden onroerende goederen door bestemming niet als onroerend beschouwd (art. 21 W. Reg.)