4bis. Verrekening

Artikel 61/5

In geval van onjuistheid of niet-nakoming van de vermeldingen voorgeschreven bij artikel 61/4, is de natuurlijke persoon gehouden tot betaling van het verschil tussen het gewone recht en het geïnde recht, alsook van een boete ten bedrage van dat verschil.

De boete is evenwel niet verschuldigd wanneer de niet-nakoming van de verbintenis die wordt opgelegd door artikel 61/4, eerste lid, 3°, b, het gevolg is van overmacht.

--------------------
Art. 61/5 : ingevoegd bij art. 5, D.01.02.2002 (B.S.28.02.2002) uitwerking
            met ingang van 01.01.2002.