De koop akte

Hoofdstuk IV: Vaststelling van de rechten

Afdeling I : Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen

1. Algemene bepalingen

Artikel 44 W. Reg. in Vlaanderen anno 2007:

Het recht bedraagt 10 ten honderd voor de verkoop, de ruiling en iedere overeenkomst tot overdracht onder bezwarende titel van eigendom of vruchtgebruik van onroerende goederen.

Wetsgeschiedenis