Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten : 4. Vaststelling van de rechten:
Afdeling I : Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen

4. Verkopingen van kleine landeigendommen en bescheiden woningen (Vlaanderen)

Artikel 53:
Het bij artikel 44 vastgestelde recht wordt tot 5 ten honderd verminderd in geval van verkoop van de eigendom:  1° van onroerende landgoederen ........ 2° van woningen 

Artikel 54:
De in voorgaand artikel voorziene verlaging is niet toepasselijk op ....

Artikel 55:
De in artikel 53 voorziene verlaging is bovendien aan volgende voorwaarden verbonden: ....

Artikel 56:
Wanneer het kadastraal inkomen van het verkregen onroerend goed nog niet is vastgesteld, ....

Artikel 57:
Behoudens toepassing van artikel 54 wordt het in artikel 44 vastgestelde recht verminderd tot 5 ten honderd in geval van verkoop van de eigendom van een stuk grond bestemd om er een woning op te bouwen, ....

Artikel 58:
..... hetgeen boven het verlaagd recht werd geheven, teruggegeven ....


Artikel 59:
In geval van onjuistheid in de vermeldingen ....


Artikel 60:
Het voordeel ....... blijft alleen dan behouden zo .....

Artikel 61/1:
Indien de vermindering vervalt ....

Artikel 61/2:
Wanneer een ongebouwd landeigendom, verkregen met de in deze paragraaf bedoelde verlaging, naderhand in een ruiling betrokken wordt .....


Wettekst: Vlaanderen -  Wetsgeschiedenis: Vlaanderen

Vlaamse klein beschrijf