Registratierecht op verkoop van vastgoed in Vlaanderen

Sinds ... heeft Vlaanderen heeft eigen bevoegdheden inzake registratierechten.

In 2002 werden drastische wijzigingen doorgevoerd: het tarief werd verlaagd naar 10 procent, er werd een abattement ingevoerd en een stelsel van meeneembaarheid van de registratierechten. Tijdens de daaropvolgende jaren 2003, 2004 en 2005 werd deze wetgeving voortdurend aangepast.

Abattement

Bij aankoop van een woning bestemd tot hoofdverblijfplaats

 

De grondvoorwaarden

de persoon van de aankoper

het voorwerp van de aankoop

de aard van de rechtshandeling

de intentie van de kopers: vestiging hoofdverblijfplaats

uitsluitingsvoorwaarde bij bezit van een onroerend goed tot bewoning bestemd

 

De vormvoorwaarden:
De koper vraagt om toepassing van artikel 46 bis van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (en derhalve niet om toepassing van de artikelen 61/3 en 212 bis van dit wetboek) en verklaart:
1. te voldoen aan de voorwaarde vermeld in artikel 46 bis, te weten elk of gezamenlijk op de datum van de overeenkomst tot koop voor de geheelheid geen eigenaar te zijn van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd;
2. zich ertoe te verbinden zijn hoofdverblijfplaats te vestigen op de plaats van het gekochte goed binnen de door artikel 46 bis vereiste termijn, te weten binnen de twee respectievelijk vijf jaar dezer naargelang het om een woning of een bouwgrond gaat.

De Sancties: aanvraag vergeten, verzoekschrift mogelijk binnen een termijn van 6 maanden

 

Meeneembaarheid door verrekening

De koper vraagt om toepassing van artikel 61 ten derde van het wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten en verklaart:
1. bij akte verleden voor Notaris ... te ... op ... het hierna beschreven goed te hebben verkocht, welk goed hem tot hoofdverblijfplaats diende ten tijde van de verkoop:
Gemeente ....: een woonhuis op en met grond en aanhorigheden gestaan en gelegen ...;
2. voormeld onroerend goed destijds te hebben aangekocht elk voor de helft, zijnde het aandeel van elke koper in de geheven registratierechten bij akte verleden voor Notaris ... te ... op ...., geregistreerd geregistreerd te ... op ... Boek ... Blad ... vak ..., ontvangen ... frank (... BEF), zijnde ... euro (.... EUR);
3. dat hij zijn hoofdverblijfplaats zal vestigen op de plaats van het bij deze akte verkregen onroerend goed binnen de twee respectievelijk vijf jaar dezer naargelang het een woning of een bouwgrond betreft.

 

Meeneembaarheid door teruggave

 

 

 

Klein beschrijf

In 2002 werd in Vlaanderen het tarief verlaagd tot 5 procent.

 

2747.com / law / sale / registration tax / Belgie

contact

Het opstellen van notariele akten

Burgerlijk recht

Registratierechten

De verkoopakte