Verkoop van een verhuurd eigendom

3) Van het op heden niet verhuurde eigendom of delen ervan zullen de kopers het genot en gebruik bekomen vanaf de volledige betaling van de koopprijs en de kosten, door het vrij gebruik

    Wat het verhuurde eigendom of delen ervan betreft, zullen de kopers het genot ervan bekomen door het innen der huurgelden vanaf de eerste vervaldag volgend op de volledige betaling van de koopprijs en de kosten.
    Om in het vrij gebruik te treden van de goederen en de huur ervan te doen ophouden zullen de kopers zich moeten gedragen naar 's lands wetten en plaatselijke gebruiken, zonder tussenkomst noch verantwoordelijkheid vanwege de verkopers.
    De kopers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de voorwaarden van verhuring van de goederen voorwerp dezer verkoping.
    Nochtans zullen de kopers alle rechten mogen uitoefenen welke door de bestaande wetten aan verkrijgers toegekend zijn; de kopers in deze verklaren zich uitdrukkelijk dienaangaande alle rechten voor te behouden.

Hoofdverblijfplaats van de huurder

Indien de huurovereenkomst een vaste dagtekening voor de vervreemding van het gehuurde goed heeft, treedt de verkrijger om niet of onder bezwarende titel in de rechten en verplichtingen van de verhuurder (op de datum van het verlijden van de authentieke akte), zelfs indien de huurovereenkomst het recht van uitzetting in geval van vervreemding bedingt. Hetzelfde geldt wanneer de huurovereenkomst geen vaste dagtekening voor de vervreemding heeft, indien de huurder het verhuurde goed sinds ten minste zes maanden betrekt. In dat geval kan de verkrijger evenwel de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen, om de redenen en onder de voorwaarden bedoeld in artikel 3, §§ 2, 3 en 4, mits aan de huurder, op straffe van verval, een opzegging van drie maanden wordt betekend binnen drie maanden te rekenen (van de datum van het verlijden van de authentieke akte) tot vaststelling van de overgang van eigendom.

DE HUUROVEREENKOMST