Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten : Hoofdstuk 4 : Vaststelling van de rechten:

Afdeling I : Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen

§ 8. Minnelijke ontbinding en vernietiging van overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen

Artikel 76 anno 2008 (alleen voor Vlaanderen):

1° De overeenkomst, omschreven in artikel 44, wordt van het evenredig recht vrijgesteld en aan een vast recht van 10 euro onderworpen als ze niet bij authentieke akte werd vastgesteld, en als binnen de termijnen, vermeld in artikelen 32 of 33, samen met het ter registratie aangeboden document een schriftelijk vastgestelde overeenkomst ter registratie wordt aangeboden waarin alle partijen verklaren de eerste overeenkomst in der minne te hebben ontbonden of vernietigd of waarin ze verklaren dat een in de eerste overeenkomst uitdrukkelijk bedongen ontbindende voorwaarde al is vervuld.
Deze vrijstelling geldt niet voor de inbrengen door een natuurlijke persoon van een woning in een Belgische vennootschap, noch voor overeenkomsten die onderworpen zijn aan het tarief, vermeld in artikel 62.

2° Wordt geregistreerd aan een vast recht van 10 euro, de schriftelijk vastgestelde overeenkomst waarin alle partijen verklaren een overeenkomst zoals omschreven in artikel 44 te hebben ontbonden of vernietigd of waarin ze verklaren dat een in die overeenkomst uitdrukkelijk bedongen ontbindende voorwaarde is vervuld, mits die ontbonden of vernietigde overeenkomst :
a) niet bij authentieke akte werd vastgesteld;
b) dateert van minder dan één jaar vóór de dag tekening van de ter registratie aangeboden overeenkomst.

Wetsgeschiedenis