Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Afdeling XX : Akten vrijgesteld van het evenredig recht en onderhevig aan het algemeen vast recht

Artikel 159 Belgische Wetboek van Registratierechten anno 2006:

Worden van het evenredig recht vrijgesteld en aan het algemeen vast recht onderworpen :

de aanwijzing van lastgever, op voorwaarde :

a) dat het vermogen om een lastgever aan te wijzen in de akte van toewijzing of koop voorbehouden is;

b) dat de aanwijzing bij authentieke akte geschied is;

c) dat zij bij exploot van gerechtsdeurwaarder aan de ontvanger der registratie betekend wordt of dat de akte ter formaliteit aangeboden wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van de toewijzing of van het contract.

Bij niet-voldoening aan deze voorwaarden wordt de aanwijzing van lastgever voor de toepassing van dit wetboek als wederverkoop beschouwd.

Met afwijking van het vorenstaande :

a) moet de aanwijzing van lastgever, bij toewijzingen die wettelijk gedaan zijn onder de schorsende voorwaarde van ontstentenis van opbod, om van het evenredig recht vrijgesteld te zijn, gedaan worden vóór de notaris die de toewijzing gedaan heeft of hem betekend worden uiterlijk op de eerste werkdag na die waarop de wettelijke termijn voor opbod verstrijkt;

b) moet de aanwijzing van lastgever, in geval van toewijzing ten gevolge van hoger bod op vrijwillige vervreemding van onroerende goederen, om van het evenredig recht vrijgesteld te zijn, gedaan worden vóór de notaris die de toewijzing heeft gedaan of hem betekend worden uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van de toewijzing.

In die gevallen wordt de aanwijzing ingeschreven of vermeld onderaan het proces-verbaal van toewijzing zonder dat zij aan de ontvanger der registratie behoeft te worden betekend;

  

Art. 159 : Enig lid: – 1° vervangen bij art. 14, W 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959); – 1°, lid 1, c, gewijzigd bij art. 48, W 05.07.1963 (B.S., 17.07.1963); – 1°, lid 3, vervangen bij art. 3 W 10.10.1967 (B.S., 31.10.1967);

Algemene verkoopsvoorwaarden openbare verkopingen te Brussel (2002)

Artikel 14 - Aanwijzing van lastgever (Command)