Verkoopsvoorwaarden

De mogelijkheid van commandsverklaring bestaat als ze in de verkoopsvoorwaarden is voorzien.
Bij onderhandse verkoopsovereenkomsten zal men dit moeten opmerken en de overeenkomst aanvullen omdat het normaal nergens standaard voorzien wordt.
Bij openbare verkopingen zullen de algemene verkoopsvoorwaarden voor openbare verkopingen die worden opgesteld door de genootschappen van notarissen anno 2006 meestal de mogelijkheid van commandsverkaring voorzien.
Voor bepaalde openbare verkopingen die verlopen zoals de procedure voor uitvoerend beslag op onroerend goed is artikel 1590 Gerechtelijk Wetboek van toepassing:

Art. 1590
   De koper kan een lastgever aanwijzen, op voorwaarde dat hij deze aangeeft aan de benoemde notaris of hem die aangifte betekent uiterlijk de eerste werkdag na die waarop de wettelijke termijn voor het doen van een hoger bod verstrijkt. Deze aangifte wordt onderaan op het proces-verbaal van toewijzing ingeschreven of vermeld.
   De koper staat in voor de gegoedheid en de rechtsbekwaamheid van zijn lastgever.

Fiscaal gezien moet men rekening houden met artikel 159 van het Wetboek van Registratierechten:

Worden van het evenredig recht vrijgesteld en aan het algemeen vast recht onderworpen :

de aanwijzing van lastgever, op voorwaarde :

a) dat het vermogen om een lastgever aan te wijzen in de akte van toewijzing of koop voorbehouden is;

b) dat de aanwijzing bij authentieke akte geschied is;

c) dat zij bij exploot van gerechtsdeurwaarder aan de ontvanger der registratie betekend wordt of dat de akte ter formaliteit aangeboden wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van de toewijzing of van het contract.

Bij niet-voldoening aan deze voorwaarden wordt de aanwijzing van lastgever voor de toepassing van dit wetboek als wederverkoop beschouwd.

Met afwijking van het vorenstaande :

a) moet de aanwijzing van lastgever, bij toewijzingen die wettelijk gedaan zijn onder de schorsende voorwaarde van ontstentenis van opbod, om van het evenredig recht vrijgesteld te zijn, gedaan worden vóór de notaris die de toewijzing gedaan heeft of hem betekend worden uiterlijk op de eerste werkdag na die waarop de wettelijke termijn voor opbod verstrijkt;

b) moet de aanwijzing van lastgever, in geval van toewijzing ten gevolge van hoger bod op vrijwillige vervreemding van onroerende goederen, om van het evenredig recht vrijgesteld te zijn, gedaan worden vóór de notaris die de toewijzing heeft gedaan of hem betekend worden uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van de toewijzing.

In die gevallen wordt de aanwijzing ingeschreven of vermeld onderaan het proces-verbaal van toewijzing zonder dat zij aan de ontvanger der registratie behoeft te worden betekend;