Notariele akten >> Koopakte >> Registratierechten >> Vermindering bescheiden huis

Vermindering bescheiden huis
Om de vermindering te genieten van de registratierechten, bepaald in artikel 53,2° van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, verklaart de koper :
1. dat het bij deze aangekochte onroerend goed (met tegelijk aangekochte aanhorigheden) bestemd is tot huisvesting als bedoeld in artikel 53, laatste lid van zelfde Wetboek;
2. dat hij en zijn echtgenoot, voor het geheel of in onverdeeldheid niet één of meer onroerende goederen in volle of blote eigendom bezit waarvan het kadastraal inkomen, voor de geheelheid of voor het onverdeeld aandeel, samen met dat van het thans verkregen onroerend goed, meer bedraagt dan het krachtens artikel 53 vastgestelde maximum, met dien verstande dat geen rekening wordt gehouden met al hetgeen hij uit de nalatenschap van zijn bloedverwanten in de opgaande lijn heeft verkregen, waarvan het kadastraal inkomen niet meer bedraagt dan vijfentwintig ten honderd van evenbedoeld maximum.
3. dat hij of zijn echtgenoot voor het geheel of in volle of in blote eigendom geen onroerend goed bezitten dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd en door hen anders dan uit de nalatenschap van hun bloedverwanten in opgaande lijn werd verkregen.
4. dat hij of zijn echtgenoot zijn inschrijving in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het adres van het verkregen goed zal bekomen, en dit binnen de drie jaar te rekenen vanaf heden en ten minste drie jaar zonder onderbreking zal blijven behouden.
Een uittreksel uit de kadastrale legger betreffende het verkregen goed (en de bij deze aangekochte aanhorigheden) wordt aan deze akte gehecht.

Commentaar

Het klein beschrijf vereist heel wat formaliteiten:
Artikel 55 Wetboek registratierechten