De koop akte

Wetboek der registratierechten : 4. Vaststelling van de rechten: afdeling I : Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen:

§ 4. Verkopingen van kleine landeigendommen en bescheiden woningen (Vlaanderen)


Artikel 56

Wanneer het kadastraal inkomen van het verkregen onroerend goed nog niet is vastgesteld, wordt het sub 1° van vorenstaand artikel bedoeld uittreksel uit de kadastrale legger vervangen door een attest van de controleur van het kadaster houdende dat het kadastraal inkomen van bewust onroerend goed nog moet vastgesteld worden.

In dit geval, wordt de akte, behoudens de in artikel 58 voorziene teruggaaf, tegen het gewoon recht geregistreerd.

Commentaar