De koop akte
Artikel 56

Wanneer het kadastraal inkomen van het verkregen onroerend goed nog niet is vastgesteld, wordt het sub 1° van vorenstaand artikel bedoeld uittreksel uit de kadastrale legger vervangen door een attest van de controleur van het kadaster houdende dat het kadastraal inkomen van bewust onroerend goed nog moet vastgesteld worden.

In dit geval, wordt de akte, behoudens de in artikel 58 voorziene teruggaaf, tegen het gewoon recht geregistreerd.

Commentaar:

Het is mogelijk dat het kadastraal inkomen van de aangekochte woning nog niet is vastgesteld.
Dit zal voorkomen als de verkochte woning een appartement is dat deel uitmaakt van een appartementsgebouw dat fiscaal nog niet is opgesplitst. Door de verkoop het een appartement zal er een fiscale opsplitsing van het appartementsgebouw moeten komen, maar anno 2006 kan dit wel enige tijd duren.

Ook bij de aankoop van een bouwgrond om een bescheiden woning op te bouwen, kan de koper teruggave krijgen van de teveel betaalde belastingen zodra het kadastraal inkomen is vastgesteld (art. 57 W. Reg.)