De koop akte

Wetboek der registratierechten : 4. Vaststelling van de rechten: afdeling I : Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen:
§ 4. Verkopingen van kleine landeigendommen en bescheiden woningen (Vlaanderen)

Artikel 57

Behoudens toepassing van artikel 54 wordt het in artikel 44 vastgestelde recht verminderd tot 5 ten honderd in geval van verkoop van de eigendom van een stuk grond bestemd om er een woning op te bouwen, op voorwaarde:

1° dat het verkregen goed en het gebouwd onroerend goed aan de bij artikel 53, 2°, gestelde voorwaarden beantwoorden.

2° dat de akte van verkrijging de bij artikel 55, 2°, geëiste vermeldingen vervat.

In dit geval, wordt de akte tegen het gewoon recht geregistreerd, behoudens de bij artikel 58 voorziene teruggaaf, na voltooiing van het gebouw.


Rechtspraak - Commentaar