De koop akte
Artikel 57

Behoudens toepassing van artikel 54 wordt het in artikel 44 vastgestelde recht verminderd tot 5 ten honderd in geval van verkoop van de eigendom van een stuk grond bestemd om er een woning op te bouwen, op voorwaarde:

1° dat het verkregen goed en het gebouwd onroerend goed aan de bij artikel 53, 2°, gestelde voorwaarden beantwoorden.

2° dat de akte van verkrijging de bij artikel 55, 2°, geëiste vermeldingen vervat.

In dit geval, wordt de akte tegen het gewoon recht geregistreerd, behoudens de bij artikel 58 voorziene teruggaaf, na voltooiing van het gebouw.

Commentaar

Met artikel 57 W. Reg. heeft de wetgever de fiscale gunst van toepassing op de verkoop van bescheiden woningen ook willen toepassen op de verkoop van gronden bestemd tot het bouwen van soortgelijke woningen.

De fiscale administratie (daarin gesteund door de rechtsleer en de rechtspraak) past deze regeling voor gronden ook toe op de aankoop van gebouwen die geen woning zijn, maar zullen verbouwd worden tot bescheiden woning. Hierbij mag de belastingplichtige zich niet vergissen door voor dergelijke aankoop zich te beroepen op artikel 53 W. Reg.