De koop akte

Wetboek der registratierechten : 4. Vaststelling van de rechten: afdeling I : Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen:
§ 4. Verkopingen van kleine landeigendommen en bescheiden woningen (Vlaanderen)

Artikel 58

In de bij artikelen 56 en 57 voorziene gevallen, wordt hetgeen boven het verlaagd recht werd geheven, teruggegeven op overlegging van een na de vaststelling van het kadastraal inkomen afgeleverd uittreksel uit de kadastrale legger.

Het ter uitvoering van artikel 53, 2°, toepasselijk maximum is datgene dat van kracht was op de datum van de akte van verkrijging.

Zo, tussen de datum van de akte en de 2de januari die volgt op het betrekken der gebouwde woning, nieuwe kadastrale inkomens, vastgesteld ingevolge een algemene perekwatie of een buitengewone herziening, voor de heffing der grondbelasting in toepassing worden gebracht, dan moet het voor de gebouwde woning in acht te nemen kadastraal inkomen bepaald worden volgens de regeling die op de datum van de akte van toepassing was. Het aldus bepaalde kadastraal inkomen wordt de verkrijger ter kennis gebracht; deze kan bezwaar indienen volgens de procedure betreffende de vaststelling van de nieuwe kadastrale inkomens.