Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming
Titel III Bodemsanering - Hoofdstuk VIII. Overdrachten

Afdeling II. Overdracht van risicogronden

Onderafdeling I. Algemene bepalingen
A. Verplichting om een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren
Art. 102

B. Melding van overdracht
Art. 103
De overdrager of desgevallend de gemandateerde meldt aan de OVAM zijn bedoeling om tot de overdracht over te gaan. Op straffe van onontvankelijkheid voegt hij bij de melding een verslag van het oriënterend bodemonderzoek of een verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek.

De Vlaamse Regering kan nadere regelen vaststellen betreffende de modaliteiten van de melding van overdracht.

Commentaar op artikel 103

Onderafdeling II. Nieuwe bodemverontreiniging
A. Saneringsplicht
Art. 104