Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming
Titel III Bodemsanering - Hoofdstuk VIII. Overdrachten

Afdeling II. Overdracht van risicogronden

Onderafdeling II. Nieuwe bodemverontreiniging
B. Vrijstelling van de saneringsplicht
Art. 105 - Art. 106

Art. 107  De Vlaamse Regering kan nadere regelen vaststellen betreffende de overdraagbaarheid van de vrijstelling van de verplichtingen, vermeld in artikel 104.

C. Administratief beroep
Art. 108