Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming
Titel III Bodemsanering - Hoofdstuk VIII. Overdrachten

Afdeling II. Overdracht van risicogronden

Onderafdeling II. Nieuwe bodemverontreiniging
B. Vrijstelling van de saneringsplicht
Art. 105 - Art. 106 - Art. 107 

C. Administratief beroep
Art. 108
Alle belanghebbenden kunnen tegen de beslissingen van de OVAM, vermeld in artikel 105, een beroep indienen bij de Vlaamse Regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 153 tot en met 155.

Onderafdeling III. Historische bodemverontreiniging
A. Saneringsplicht
Art. 109