Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming
Titel III Bodemsanering - Hoofdstuk VIII. Overdrachten

Afdeling II. Overdracht van risicogronden

Onderafdeling III. Historische bodemverontreiniging

B. Vrijstelling van de saneringsplicht
Art. 110

Art. 111
De bepalingen van artikelen 106 en 107 zijn van overeenkomstige toepassing.

C. Administratief beroep
Art. 112