law - sale - soil - 2008 - Vlaanderen

1. De overdrager verklaart dat er op de grond die het voorwerp is van onderhavige overdracht, bij zijn weten geen inrichting gevestigd is of was, of dat geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van het Decreet betreffende bodemsanering en de bodembescherming.
2. De overdrager verklaart dat de koper voor het sluiten van onderhavige overeenkomst op de hoogte is gebracht van de inhoud van het bodemattest afgeleverd door de OVAM op   #  juni 2008 in overeenstemming met artikel 101/1 van genoemd Decreet. Dit bodemattest bepaalt:
"
"
3. De overdrager verklaart met betrekking tot voornoemd goed geen kennis te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koper of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.
De overdrager verklaart dat het goed niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een oriënterend bodemonderzoek, uitgevoerd op eigen initiatief of ambtshalve door de OVAM, noch van een beschrijvend bodemonderzoek noch van een bodemsaneringsproject.
Voor zover voorgaande verklaringen door de overdrager te goeder trouw werd afgelegd, neemt de koper de risico’s van eventuele bodemverontreiniging en schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de verkoper hiervoor niet tot vrijwaring gehouden zal zijn.
4.Op grond van bovenstaande verklaringen bevestigt de instrumenterende notaris dat de bepalingen van het Decreet betreffende de bodemsanering en bodembescherming in verband met de overdracht van gronden werden nageleefd.