law - sale - soil - 2008 - Vlaanderen

Verkoop van een deel van een appartementsgebouw.

     1) De verkopers verklaren dat in de bij deze verkochte privatieve kavel, alsmede in de gemeenschappelijke bestanddelen van het appartementsgebouw, bij hun weten geen inrichting is of was gevestigd en geen activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst van activiteiten en inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 3 paragraaf 1 van het bodemsaneringsdecreet, en dat de overdracht van de gemeenschappelijke delen verbonden aan de bij deze verkochte privatieve delen geen overdracht van risicogrond betreft.
    2) De verkopers verklaren met betrekking tot het verkochte goed niet op de hoogte te zijn van enige bodemverontreiniging of enig risico hiertoe, die schade kan berokkenen aan de kopers of aan derden, of die aanleiding kan geven tot saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen, of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.
    3) Voor zover voorgaande verklaringen door de verkopers ter goeder trouw afgelegd werden, nemen de kopers de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaren zij dat de verkopers hiervoor tot geen vrijwaring zijn gehouden.