De bodem bij de koop-verkoop van vastgoed

Bodemsaneringsdecreet

In Vlaanderen moet men rekening houden met het bodemsaneringsdecreet. Meer informatie daarover kan gevonden worden op de website van de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM.be)

Bodemattest

Bij de verkoop van een huis of een grond dient de verkoper te beschikken over een bodemattest. Dit attest is voldoende, zolang er geen vervuilende activiteiten op de grond hebben plaatsgevonden.

NotariŽle akte

De notaris moet de inhoud van het bodemattest opnemen in de notariŽle akte.

Grond waarop een vervuildene activiteit heeft plaatsgevonden

Ingevolge het bodemsaneringsdecreet is een lijst van activiteiten opgesteld die beschouwd worden als risicovol voor verontreiniging van de bodem. Bij de verkoop van een dergelijke grond dient de verkoper een oriŽnterend bodemonderzoek te laten uitvoeren.

Appartementen

Indien bijvoorbeeld een mazouttank van meer dan 20.000 l aanwezig is in een appartementsgebouw, dient er bij verkoop van een appartement een oriŽnterend bodemonderzoek te worden uitgevoerd.

BODEMSANERINGSDECREET :
    1) De verkopers verklaren dat in de bij deze verkochte privatieve kavel, alsmede in de gemeenschappelijke bestanddelen van het appartementsgebouw, bij hun weten een inrichting is of was gevestigd en een activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst van activiteiten en inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 3 paragraaf 1 van het bodemsaneringsdecreet, en dat de overdracht van de gemeenschappelijke delen verbonden aan de bij deze verkochte privatieve delen een overdracht van risicogrond betreft.
    2) Er werd een oriŽnterend bodemonderzoek uitgevoerd en de mede-eigendom laat thans de saneringswerken uitvoeren. De onkosten hieraan verbonden zijn vervat in de algemene onkosten van de mede-eigendom.

OriŽnterend bodemonderzoek

5. BODEMSANERINGSDECREET.
    De verkopers verklaren:
    - dat op de grond of in de bodem waarop het appartementsgebouw is opgericht, waarvan het bij deze verkochte eigendom deel uitmaakt, een inrichting gevestigd is of was, waarop een activiteit wordt of werd uitgeoefend opgenomen in de door de Vlaamse regering opgestelde lijst van inrichtingen en
activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken en welke vergunnings-of meldingsplichtig is krachtens het milieu vergunningsdecreet;
    - op vier juli tweeduizend en ťťn een bodemattest ontvangen te hebben vanwege OVAM, waarin het volgende vermeld staat:
    "Dit kadastraal perceel is opgenomen in het register van "verontreinigde gronden.
    "De beoordeling van de ernst van de verontreiniging is "gebaseerd op het oriŽnterend bodemonderzoek 'rapport M990701AP "OriŽnterend bodemonderzoek Regent II de Roest d'Alkemadelaan 10-"12 te 2600 Antwerpen + aanvullende verklaring van 09.03.1999 + "aanvullende analyses dd 31.05.2001 + aanvulling dd 21.01.2001+ "30.01.2001', uitgevoerd door Ceulemans Greet, op 17.02.1999, en "op het oriŽnterend bodemonderzoek 'OriŽnterend onderzoek Regent "II de Roest d'Alkemadelaan 10-12 te 2600 Antwerpen (Berchem)-"M990701A1', uitgevoerd door Ceulemans Greet, op 14.06.2001, "waarin dit kadastraal perceel was opgenomen.
    "Hieruit blijkt dat er concentraties worden vastgesteld "waarbij de kwaliteit van de bodem rechtreeks of onrechtstreeks "nadelig wordt beÔnvloed of kan beÔnvloed worden.
    "Gelet op de kenmerken van de bodem en de functies die deze "vervult zoals weergegeven in het voormelde rapport, is er geen "sprake van ernstige aanwijzingen dat de historische bodemveront"reiniging een ernstige bedreiging vormt.
    "Op basis hiervan dient conform het bodemsaneringsdecreet "niet tot bodemsanering te worden overgegaan.
    "Opmerking:
    "1. Gronden waarop een inrichting gevestigd is of was of een "activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de "lijst bedoeld in artikel 3 paragraaf 1 van het bodemsaneringsde"creet kunnen vanaf 1 oktober 1996 slechts overgedragen worden "als er vooraf een oriŽnterend onderzoek aan de OVAM is bezorgd "met melding van de overdracht.
    "2. Indien de identiteit van de eigenaar en/of gebruiker "ondertussen gewijzigd is, dient dit onmiddelijk meegedeeld te "worden aan de OVAM, steeds met vermelding van ons kenmerk.
    "Dit attest vervangt alle vorige attesten.
    "te Mechelen, 04.07.2001
    "getekend
    "ir.lic.jur. Wilfried De Nijs
    "Inspecteur-generaal

Belgie