Verkoop en de grond in Vlaanderen

Bij verkoop van een bebouwd of onbebouwd stuk grond

- De verkoper moet een bodemattest voorleggen

- De inhoud van het bodemattest moet vermeld worden in de compromis

- De inhoud van het bodemattest moet vermeld worden in de notariele akte evenals de verklaring van de overdrager dat de verwerver voor het sluiten van de overeenkomst op de hoogte is gebracht van de inhoud van het bodemattest

 

2747.com / law / sale / soil / Vlaanderen

contact

De notariele akte

Notarieel recht

Het opstellen van notariele akten

Voorrechten en hypotheken

Beslagrecht

Burgerlijk recht

 

Decreet op de bodemsanering anno 2006 (sinds 1995)

Afdeling 1. Bepalingen van toepassing op alle overdrachten

Art. 36 1. Voor het sluiten van een overeenkomst betreffende de overdracht van grond, moet de overdrager bij OVAM een bodemattest aanvragen en de inhoud ervan meedelen aan de verwerver. Dat attest wordt afgeleverd uiterlijk een maand na de ontvankelijke aanvraag. Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een grond waarop een inrichting gevestigd is of was of een activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst bedoeld in artikel 3, 1, wordt het attest afgeleverd uiterlijk twee maanden na de ontvankelijke aanvraag.

2. De onderhandse akte waarin de overdracht van gronden wordt vastgelegd, bevat de inhoud van het bodemattest.

3. In alle akten betreffende de overdracht van gronden, neemt de instrumenterende ambtenaar de verklaring van de overdrager op dat de verwerver voor het sluiten van de overeenkomst op de hoogte is gebracht van de inhoud van het bodemattest. De instrumenterende ambtenaar neemt tevens de inhoud van het bodemattest in de akte op.

In de compromis

De verkoper verklaart verder dat het eigendom, voor zover hem bekend, geen risicogrond is als bedoeld in artikel 37 en volgende van het Vlaams Bodemsaneringsdecreet.De verkoper verklaart met betrekking tot het eigendom geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koper of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. Bodemattest: De verkoper verklaart verder dat hij op 10.02.2006 voor het sluiten van deze overeenkomst een bodemattest heeft aangevraagd bij OVAM en de koper van de inhoud ervan op de hoogte heeft gesteld, wat deze bevestigt. De inhoud van het bodemattest afgeleverde door OVAM, op 22.02.2006 luidt als volgt : "Voor dit kadastraal perceel zijn geen gegevens beschikbaar in het register van verontreinigde gronden omdat er geen gegevens beschikbaar zijn bij de OVAM."

 

De koop-verkoop overeenkomst en de bodem in het Vlaamse Gewest

In Vlaanderen werd rond 1995 het bodemsaneringsdecreet ingevoerd (1.)

Concreet betekent dit dat bij iedere koop-verkoop van grond er vooraf een bodemattest moet wordt aangevraagd. Meestal staat er op het bodemattest dat OVAM geen register van gegevens betreffende vervuilde gronden heeft (2.)

Voor gronden waarop een vervuilende activiteit heeft plaatsgevonden moet bij koop-verkoop vooraf een beschrijvend bodemonderzoek worden opgesteld. Zolang dit onderzoek niet uitwijst dat er bodemsanering noodzakelijk is, zal men het daarbij kunnen laten bij de overdracht van de grond (3.)

Een echte bodemsanering is verplicht wanneer het beschrijvend bodemonderzoek uitwijst dat bodemsanering noodzakelijk is (4.)

(5.)

Belgie