Wetboek van de inkomstenbelastingen

Titel VII. Vestiging en invordering van de belastingen

Hoofdstuk IX. Rechten en voorrechten van de Schatkist inzake invordering

Fiscale notificatie

Artikel 433

§1. De notarissen die gevorderd zijn om een akte op te maken die de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed, van een schip of een vaartuig tot voorwerp heeft, zijn persoonlijk aansprakelijk voor de betaling der belastingen en bijbehoren die tot een hypothecaire inschrijving aanleiding kunnen geven, indien zij in de hierna bepaalde voorwaarden er niet de ontvanger der belastingen in wiens ambtsgebied de eigenaar of de vruchtgebruiker van het goed zijn woonplaats of zijn hoofdinrichting heeft en daarenboven zo het om een onroerend goed gaat, de ontvanger der belastingen in wiens ambtsgebied dat goed gelegen is van verwittigen.

Het bericht moet in tweevoud worden opgemaakt en bij een ter post aangetekende brief verzonden te worden.

Indien de akte waarvan sprake niet verleden wordt binnen drie maanden te rekenen van de verzending van het bericht, wordt het als niet bestaande beschouwd. § 2. De notarissen kunnen een bericht zoals bedoeld in § 1 verzenden door middel van een procedure waarbij informatica- of telegeleidingstechnieken worden gebruikt. De bepalingen van § 1 zijn van toepassing op de huidige paragraaf, met uitzondering van het 2° lid. In het geval dat van de mogelijkheid voorzien in het 1° lid van deze paragraaf wordt gebruik gemaakt, wordt onder de datum van verzending van het bericht bedoeld in § 1, 3° lid, verstaan de datum van de ontvangstmelding meegedeeld door het organisme of de dienst die daarvoor door de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde, of de bevoegde overheid zijn aangeduid. De Minister van Financiën, zijn gedelegeerde, of de bevoegde overheid bepaalt de voorwaarden en de toepassingmodaliteiten van deze paragraaf. ----------------------------------------

Art. 433 : * art. 433 is van toepassing met ingang van 03.05.2003. (Art. 1, KB 31.03.2003) B.S. 23.04.2003 De Minister van Financiën duidt de Stafdienst I.C.T. van de Federale Overheidsdienst Financiën aan teneinde de ontvangstmelding voorzien in dit artikel, § 2, derde lid, af te leveren. * art. 433 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 324, WIB; Art. 1, KB 10.04.1992) B.S. 30.07.1992

Commentaar

In 2003 werd de mogelijkheid voorzien om de fiscale notificaties via elektronische weg te doen. Vanaf 2007 is dit systeem operationeel in het Belgische notariaat.

Voordien werden heel veel aangetekende brieven aan de belastingontvangers verstuurd door de notarissen, wat een grote administratieve belasting voor de notariskantoren betekende.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Fiscale notificatie

De door de notaris te verrichten fiscale notificatie is van toepassing op alle eigendomsoverdragende rechtshandelingen als daar zijn: verkoop, schenking, inbreng in vennootschap, ruil. Alleen de zuivere deling uitgezonderd, want zij is een eigendomsaanwijzende en geen eigendomsoverdragende rechtshandeling.

Bericht van de Ontvanger

Als de notaris oordeelt dat de belastingen die hem ter kennis zijn gegeven, integraal door middel van de door zijn handen gaande fondsen zullen kunnen worden vereffend, mag hij zonder meer tot het verlijden van de akte overgaan.

Indien de fondsen ontoereikend zijn om de belastingen te betalen, zal de notaris aan de verkoper vragen in verbinding te treden met de Ontvangen van de belastingen. Het is de bedoeling om een akkoord te maken, zodat de koper het onroerend goed vrij en onbelast kan kopen.

Strik genomen voorziet de wet dat als de fondsen ontoereikend zijn de notaris de akte nog mag verlijden, doch dan moet hij de Ontvanger uiterlijk de eerste werkdag na het verlijden van de akte verwittigen.

Die kennisgeving moet de Ontvanger in staat stellen, indien hij zulks nodig acht, een hypothecaire inschrijving te nemen op de vervreemde of gehypothekeerde goederen.

Dergelijke inschrijving zal, mits zij binnen acht werkdagen wordt genomen, ten opzichte van de verkrijger of van de hypothecaire schuldeiser voorrang hebben op de inschrijving of de overschrijving van de akte.

Zoals gezegd zal het in de praktijk niet zover komen, want geen enkele koper wenst te betalen om vervolgens een hypotheek van de fiscus op het aangekochte onroerend goed te zien verschijnen, waardoor uitvoerend beslag kan gelegd worden.

De notaris zal wel voorzichtig zijn met het volgen van deze procedure aangezien zij is voorgeschreven op straffe van persoonlijke aansprakelijk van de notaris voor het deel van de ter kennis gegeven belastingen, dat niet gedekt is door de bedragen en waarden waarop beslag onder derden werd gelegd.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

De wettelijke hypotheek van de fiscus inzake inkomstenbelasting

Indien de notaris na een fiscale notificatie geen akkoord van de Ontvanger der belastingen ziet, en de notaris toch de verkoopakte laat doorgaan, zou de ontvanger de inschrijving van zijn wettelijke hypotheek kunnen nemen. Daarbij zal de hypotheek van de fiscus voorrang hebben op de koper, zolang hij ze genomen heeft binnen de 8 werkdagen. Dus zelfs al heeft de koper zijn aankoop eerder laten overschrijven, toch nog heeft de hypotheek van de fiscus voorrang op de koper. In de praktijk zal men een verkoop zonder akkoord van de fiscus dan ook niet laten doorgaan.

Artikel 435 WIB anno 2006:

Wanneer de in artikel 433 bedoelde akte verleden is, geldt de in artikel 434 bedoelde kennisgeving als beslag onder derden in handen van de notaris op de bedragen en waarden die hij krachtens de akte onder zich houdt voor rekening of ten bate van de belastingschuldige.

Daarenboven, indien de aldus door beslag onder derden getroffen sommen en waarden minder bedragen dan het totaal der sommen verschuldigd aan de ingeschreven schuldeisers en aan de verzetdoende schuldeisers, hierin begrepen de ontvangers der directe belastingen, moet de notaris, op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid voor het overschot, daarover bij een ter post aangetekende brief deze ontvangers inlichten uiterlijk de eerste werkdag die volgt op het verlijden van de akte.

Onverminderd de rechten van derden, kan de overschrijving of de inschrijving van de akte niet tegen de Staat ingeroepen worden indien de inschrijving van de wettelijke hypotheek geschiedt binnen acht werkdagen nadat het in het vorig lid bedoelde bericht ter post is neergelegd.

Zijn zonder uitwerking ten opzichte van de schuldvorderingen inzake belastingen en bijbehoren, welke in uitvoering van artikel 434 werden ter kennis gegeven, alle niet ingeschreven schuldvorderingen waarvoor slechts na het verstrijken van de in het tweede lid voorziene termijn wordt beslag gelegd of verzet aangetekend.

 

2747.com / law / Fiscaal recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht