Het gebruik bij verkoop van een eigendom

Het verkochte eigendom is niet verhuurd

De koper kan het vrije gebruik krijgen. Symbolisch voor de levering van het goed is de overhandiging van de sleutels.

Het verkochte eigendom is verhuurd

Eerbiedigingsbeding in de huurovereenkomst
Ingeval van verkoop zal de eigenaar aan de koper de verplichtig opleggen de huurovereenkomst te eerbiedigen.

Uitzettingsbeding in de huurovereenkomst
Voorbeeld: Ingeval van verkoop zal de koper de huurder uit het gehuurde goed mogen zetten mits eerbiediging van een opzegtermijn van 1 maand, zonder hiervoor enige schadevergoeding te zullen verschuldigd zijn.
Art. 1744. BW : Indien bij het aangaan van de huur is overeengekomen dat, in geval van verkoop, de pachter of de huurder uit het gehuurde kan worden gezet door de koper, en geen beding gemaakt is omtrent de schadevergoeding, is de verhuurder verplicht de pachter of de huurder schadeloos te stellen op de volgende wijze.

Het Belgische huurrecht
Indien de huur een vaste dagtekening heeft (zodat geen bedrog met een huurovereenkomst mogelijk is tegenover de koper), zal de koper de huur moeten eerbiedigen, tenzij in de huurovereenkomst is overeengekomen dat hij dat niet zal hoeven te doen.
Artikel 1743 Belgisch Burgerlijk wetboek anno 2006:
Indien de verhuurder het verhuurde goed verkoopt, kan de pachter of de huurder, die een authentieke huur of een huur met vaste dagtekening heeft, niet uit het gehuurde gezet worden door de koper, tenzij de verhuurder zich dit recht bij het huurcontract heeft voorbehouden.


Opgelet: ingeval van Handelshuur en Huur betreffende de hoofdverblijfplaats van de huurder, zal een koper moeten rekening houden met de bepalingen van dwingend recht in die wetten aangaande de overdracht van het verhuurde goed.

 

2747.com / law / sale / use

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

Het gebruik bij verkoop van een eigendom

2. Eigendom - gebruik:
De kopers zullen, vanaf heden, de volle eigendom van voorschreven goed hebben.
Het goed is vrij van gebruik, zodat de koper er het genot van heeft vanaf heden door de werkelijke inbezitneming.

 

Het gebruik bij verkoop van een eigendom

eye.gif (4900 bytes)

Verkoop van een onroerend goed

Het vrij gebruik

- Van het eigendom zullen de kopers het genot en gebruik bekomen vanaf de volledige betaling van de koopprijs en de kosten, door het vrij gebruik, doch niet vr 2 april 2000.

- De koper zal het genot en gebruik bekomen vanaf de volledige betaling van de koopprijs en de kosten.

Het innen van huurgelden

Wanneer het verkochte eigendom verhuurd is, zal de koper het gebruik bekomen door het innen der huurgelden.

Onroerende voorheffing

Meetsal wordt aan de ingebruikname ook de betaling van periodieke belastingen die op het eigendom gevestigd zijn gekoppeld.

"De onroerende voorheffing, alle belastingen en taksen zullen door de kopers betaald worden vanaf de ingenottreding."

 

Verkoop van een verhuurd eigendom