Verkoop met voorbehoud van vruchtgebruik

Successierechten

Men zal steeds moeten bewijzen dat de verkoper ook werkelijk het vruchtgebruik heeft genoten, zoniet zal men het verkochte geacht worden een legaat te zijn uit de nalatenschap van de verkoper. (artikel 11 W. Succ.)

Dus ook bij een zuivere verkoop aan niet-erfgenamen, zal deze bepaling spelen. Er wordt in de praktijk dan ook niet vaak een eigendom aangeboden op de markt met voorbehoud van vruchtgebruik. Schenkingen aan kinderen met voorbehoud van vruchtgebruik zijn daarentegen zeer courant.

 

Verkoop met voorbehoud van vruchtgebruik aan een erfgerechtigde in de rechte lijn

Toepassing van artikel 918 BW: dit wordt geacht een schenking buiten paart te zijn, behoudens toestemming van de erfgerechtigden met een voorbehouden erfdeel.

Interpretatie van artikel 918 BW in 1960: ook van toepassing op schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik aan een van de erfgerechtigden in de rechte lijn

 

2747.com / law / sale / usufruct restriction

contact

Burgerlijk recht

Zakenrecht

Het opstellen van notariele akten

Successierechten

Registratierechten

Schenkingen

 

Artikel 918 Belgisch Burgerlijk Wetboek

De waarde in volle eigendom van de goederen die aan een van de erfgerechtigden in de rechte lijn vervreemd zijn, hetzij met last van een lijfrente, hetzij met afstand van het kapitaal, of met voorbehoud van het vruchtgebruik, wordt toegerekend op het beschikbaar gedeelte; en het overschot, indien er een is, wordt in de massa ingebracht. Deze toerekening en deze inbreng kunnen niet worden gevorderd door de erfgenamen aan wie de wet een voorbehouden erfdeel toekent en die in deze vervreemdingen hebben toegestemd, noch in enig geval door de erfgerechtigden in de zijlijn.

 

Artikel 11 Wetboek van Successierechten anno 2006

De roerende of onroerende goederen, die door de overledene ten bezwarenden titel werden verkocht of afgestaan, worden, voor de heffing van het uit hoofde van de nalatenschap van de overledene eisbaar successierecht en eisbaar recht van overgang bij overlijden, geacht deel uit te maken van zijn nalatenschap en als legaat te zijn verkregen door de verkrijger of door de overnemer, indien, naar luid van de overeenkomst, de overledene zich een vruchtgebruik heeft voorbehouden of de overlating, te zijnen bate, hetzij van het vruchtgebruik van een ander goed, hetzij van elk ander levenslang recht heeft bedongen, tenzij het wordt bewezen dat verkoop of afstand niet een bedekte bevoordeling is ten behoeve van de verkrijger of van de overnemer.