Openbare verkoop bij beslag

Een openbare verkoop wil de garantie bieden op het bekomen van een juiste prijs en een objectieve toewijzing. Het beperkt de macht van de personen die gelast zijn met de openbare verkoop.

Openbare verkoop bij beslag van onroerend goed

Verkoopsvoorwaarden: aanmaning tot inzage

Publiciteit

De toewijzing onder opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod

Het hoger bod en de definitieve toewijzing - afwezigheid van hoger bod

Betekening van het uittreksel van de verkoop (1598 ger w)

 

2747.com / law / seizure / auction

contact

Beslagrecht

Notarieel gerechtelijk privaatrecht

Vennootschapsrecht

Familiaal vermogensrecht

Echtscheidingsrecht

Notarieel contractenrecht

Het opstellen van notariele akten

Verbintenissenrecht

Burgerlijk recht

Fiscaal recht

 

Na het uitvoerend beslag op onroerend goed, zal de schuldeiser aan beslagrechter vragen om een notaris aan te stellen op het onroerend goed te verkopen. De procedure die de notaris daarbij moet volgen staat uitvoering beschreven in het Gerechtelijk Wetboek. Tot slot van de procedure zal de notaris een rangregeling opstellen.

Bij beslag gaat het om een openbare verkoop die gehouden dient te worden ten overstaan van de vrederechter van de ligging van het onroerend goed, tenzij er machtiging geven werd door de beslagrechter om uit de hand te verkopen (artikel 1580bis Gerechtelijk Wetboek anno 2006).

Inzake failissement en collectieve schuldenregeling zal de beslagrechter ook kunnen machtigen om uit de hand te verkopen.