Titel IV. Collectieve schuldenregeling.

Hoofdstuk I. - Procedure van collectieve schuldenregeling

Hoofdstuk II. - De schuldbemiddelaar

Art. 1675/18. Onverminderd de verplichtingen die hem door de wet worden opgelegd en behalve wanneer hij wordt opgeroepen om in rechte te getuigen, mag de schuldbemiddelaar geen feiten bekend maken waarvan hij kennis had uit hoofde van zijn functie. Artikel 458 van het Strafwetboek is op hem van toepassing.

Wetsgeschiedenis