Collectieve schuldenregeling en beslagrecht

Toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling

 

Indien de dag van de openbare verkoping door aanplakking is bekendgemaakt, zal de collectieve schuldenregeling het uitvoerend beslag niet stoppen.

 

Alle verkopen gaan volgens de procedure voor uitvoerend beslag (2006)

 

Indien de eerste zitdag van de openbare verkoping op uitvoerend beslag heeft plaatsgehad vr de beschikking van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling, de openbare verkoping plaats vindt voor rekening van de boedel. (Art. 1675-7 2,2  Ger.W.)

 

2747.com / law / seizure / debt mediation

contact

Beslagrecht

Faillissementsrecht

Gerechtelijk privaatrecht

Burgerlijk recht

 

Openbare verkoop van onroerende goederen bij beslag

 

 

Artikel 1675/7 Gerechtelijk Wetboek anno 2006

1.Onverminderd de toepassing van 3, doet de beschikking van toelaatbaarheid een toestand van samenloop ontstaan tussen de schuldeisers en heeft de opschorting van de loop van de interesten en de onbeschikbaarheid van het vermogen van de verzoeker tot gevolg.
Tot de boedel behoren alle goederen van de verzoeker op het ogenblik van de beschikking, alsmede de goederen die hij tijdens de uitvoering van de collectieve aanzuiveringsregeling verkrijgt.
De gevolgen van de overdrachten van schuldvordering worden geschorst tot het einde, de verwerping of de herroeping van de aanzuiveringsregeling. Op dezelfde wijze, behalve in geval van tegeldemaking van het vermogen, worden de gevolgen van de zakelijke zekerheden en van de voorrechten geschorst tot het einde, de verwerping of de herroeping van de aanzuiveringsregeling.

2. Alle middelen van tenuitvoerlegging die strekken tot betaling van een geldsom worden geschorst. De reeds gelegde beslagen behouden echter hun bewarende werking.
Indien de dag van de gedwongen verkoop van de in beslag genomen roerende of onroerende goederen reeds vr de beschikking van toelaatbaarheid was bepaald en door aanplakking bekendgemaakt, geschiedt deze verkoop voor rekening van de boedel.
Ten aanzien van personen die een persoonlijke zekerheid hebben toegestaan om een schuld van de schuldenaar te waarborgen, worden de middelen van tenuitvoerlegging geschorst tot de homologatie van de minnelijke aanzuiveringsregeling, tot de neerlegging van het in artikel 1675/11, 1, bedoelde proces-verbaal of tot de verwerping van de aanzuiveringsregeling.
Ten aanzien van personen die de in artikel 1675/16bis, 2, bedoelde verklaring hebben neergelegd, worden de uitvoeringsmaatregelen geschorst tot de rechter uitspraak heeft gedaan over de bevrijding.

3. De beschikking van toelaatbaarheid houdt voor de verzoeker het verbod in om, behoudens toestemming van de rechter:
    – enige daad te stellen die een normaal vermogensbeheer te buiten gaat;
    – enige daad te stellen die een schuldeiser zou bevoordelen, behoudens de betaling van een onderhoudsschuld voor zover deze geen achterstallen betreft;
    – zijn onvermogen te vergroten.