Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV): Titel V. - Middenstand: Hoofdstuk II. - 

Niet-vatbaarheid voor beslag van de woning van de zelfstandige

Art. 72. Voor de toepassing van dit hoofdstuk verstaat men onder zelfstandige : iedere natuurlijke persoon die in België een beroepsbezigheid in hoofdberoep uitoefent uit hoofde waarvan hij niet door een arbeidsovereenkomst of door een statuut verbonden is.

....