Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV): Titel V. - Middenstand: Hoofdstuk II. - 

Niet-vatbaarheid voor beslag van de woning van de zelfstandige

....
Art. 78. Van de verklaring kan op ieder ogenblik, onder de voorwaarden die bepaald zijn bij de artikelen 74 en 76, worden afgezien. Het afzien van deze verklaring heeft uitwerking ten aanzien van alle schuldeisers; de verklaring wordt geacht nooit te hebben bestaan.
De curator van het faillissement kan het in het eerste lid bedoelde recht om van de verklaring af te zien niet uitoefenen.
...