Belgisch Gerechtelijk Wetboek

Hoofdstuk VI. - Uitvoerend beslag op onroerend goed

Art. 1575 Ger.W. anno 2006:

Huurcontracten die geen vaste dagtekening hebben voor de overschrijving van het beslagexploot kunnen niet worden ingeroepen tegen de ingeschreven schuldeisers, noch tegen enige andere schuldeiser die naar behoren de in artikel 1565 bedoelde overschrijving heeft gedaan, noch tegen de beslagleggers, noch tegen de koper.

Evenmin kunnen tegen deze schuldeisers, de beslagleggers of de koper huurcontracten worden ingeroepen, die de beslagene heeft toegestaan na de overschrijving van het bevel of van het exploot van beslaglegging, zelfs indien zij een vaste dagtekening hebben, en huurcontracten, toegestaan na het bevel, al werd dit niet overgeschreven, indien zij voor langer dan negen jaar zijn aangegaan of kwijting inhouden van ten minste drie jaar huur.

Rechtsleer
 
2747.com / law / Beslagrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Hof van Cassatie, 19 juni 2003

Uit het opzet van artikel 1575 Ger. W. kan worden afgeleid dat de koper bij uitvoerend beslag op onroerend goed niet kan aangemerkt worden als verkrijger in de zin van artikel 12 van de handelshuurwet.