De verkoopsvoorwaarden bij openbare verkoop bij beslag

Publiciteit en bezichtiging van het in beslag genomen onroerend goed

Ontstentenis van belang van de kamer van notarissen ingeval van geschillen over de kosten

Buitengewone kosten: artikel 1697 Gerechtelijk wetboek: bodemsanering

 

 

2747.com / law / seizure / sale conditions

contact

Beslagrecht

De verkoopsvoorwaarden moeten melding maken van de publiciteit die zal gemaakt worden voor de openbare verkoop.

De verkoopsvoorwaarden moeten uiteraard melding maken van de kosten die ten laste van de koper zullen worden gelegd.