algemene vergadering voor een notaris gehouden

Voor de naamloze vennootschap en de bvba is een notariŽle akte vereist voor de vergaderingen waarbij de statuten worden gewijzigd.

TEN JARE TWEEDUIZEND EN TWEE  

Op vijf november.

om tien uur.

Voor ons, meester Notaris, notaris verblijvende te Antwerpen,

WERD GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "XYZ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 50.
ZIJN AANWEZIG:
1. de heer A, wonende te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 500, eigenaar van 50 aandelen.
2. de heer B, wonende te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 500, eigenaar van 50 aandelen.
Samen: 150 aandelen
De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer A, voornoemd.
De voorzitter duidt aan als secretaris de heer B, voornoemd.
De vergadering stelt aan als stemopnemer, de heer C, voornoemd.
De vergadering stelt vast en erkent dat zij als agenda heeft:
agenda
Vervolgens behandelt de vergadering de punten van de agenda en na beraadslaging neemt zij volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:
Eerste beslissing:
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om.
Volmacht

WAARVAN AKTE.

Opgesteld en verleden te Antwerpen-Berchem.

datum, uur en plaats als ten hoofde dezer gemeld.

En na gedane integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten samen met ons, Notaris, getekend.