law - tax - abuse

Cassatie fluit fiscus terug


Het Belgische Hof van Cassatie geeft in haar arrest van 22 november 2007 het Hof van beroep te Gent in zijn arrest van 13 september 2005 gelijk en volgt dat hof het in zijn redenering dat de fiscus een rechtshandeling die niet dezelfde juridische gevolgen teweegbrengt niet zomaar kan herkwalificeren op grond van de Anti-misbruikbepalingen in het Belgische Wetboek van Inkomstenbelastingen zoals vastgelegd in artikel 344 WIB 1992.

Een vruchtgebruikconstructie kan niet zomaar geherkwalificeerd worden in een huurovereenkomst.