Directe Belastingen. Overzicht van rechtspraak inzake personenbelasting (2000-2005)

Onroerende inkomsten - Bedrijfsleiders - Winsten en baten van een vorige beroepswerkzaamheid - Diverse inkomsten - Onderhoudsgelden - Co-ouderschap

Hoedanigheid bedrijfsleider


Belastbare inkomsten
Gesplitste aankoop blote eigendom en vruchtgebruik: herkwalificatie in vooruitbetaalde huur


Vrijgestelde inkomsten


Beroepskosten



Notarieel fiscaal recht