Programmawet van 27 april 2007: .. Titel VII. - Financiën: ...Hoofdstuk II. - Wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992: ...Afdeling 2. - Vennootschapsbelasting

Onderafdeling 1. - Bedrijfswagen

Art. 83. In titel III, hoofdstuk II, afdeling II, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wordt een artikel 185ter ingevoegd, luidende :

« Art. 185ter. In afwijking van artikel 24, derde lid, worden meerwaarden op in artikel 65 vermelde voertuigen, andere dan die vermeld in artikel 66, § 2, slechts tot het overeenkomstig artikel 198bis, 2°, bepaalde tarief in aanmerking genomen.
Gedurende de periode vanaf 1 april 2007 tot en met 31 maart 2008 is het eerste lid slechts van toepassing op de vaste activa aangeschaft of vervaardigd gedurende deze periode. ».

Art. 84. In titel III, hoofdstuk II, afdeling IV, onderafdeling I, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel 198bis ingevoegd, luidende :

« Art. 198bis. - Het in artikel 66, § 1, vermelde percentage, wordt :

1° wat het tarief van aftrekbaarheid betreft, naargelang het geval, gebracht op of verminderd tot :
a) voor de voertuigen met een dieselmotor :
- 90 pct. indien ze een uitstoot hebben van minder dan 105 gram CO2 per kilometer;
- 80 pct. indien ze een uitstoot hebben van 105 gram CO2 per kilometer tot maximaal 115 gram CO2 per kilometer;
- 75 pct. indien ze een uitstoot hebben van meer dan 115 gram CO2 per kilometer tot maximaal 145 gram CO2 per kilometer;
- 70 pct. indien ze een uitstoot hebben van meer dan 145 gram CO2 per kilometer tot maximaal 175 gram CO2 per kilometer;
- 60 pct. indien ze een uitstoot hebben van meer dan 175 gram CO2 per kilometer;

b) voor de voertuigen met een benzinemotor :
- 90 pct. indien ze een uitstoot hebben van minder dan 120 gram CO2 per kilometer;
- 80 pct. indien ze een uitstoot hebben van 120 gram CO2 per kilometer tot maximaal 130 gram CO2 per kilometer;
- 75 pct. indien ze een uitstoot hebben van meer dan 130 gram CO2 per kilometer tot maximaal 160 gram CO2 per kilometer;
- 70 pct. indien ze een uitstoot hebben van meer dan 160 gram CO2 per kilometer tot maximaal 190 gram CO2 per kilometer;
- 60 pct. indien ze een uitstoot hebben van meer dan 190 gram CO2 per kilometer;

2° wat het in aanmerking te nemen tarief voor de minderwaarden betreft, bepaald op het percentage dat gelijk is aan het percentage dat de som van de vóór de verkoop fiscaal aangenomen afschrijvingen vertegenwoordigt in de som van de geboekte afschrijvingen voor de overeenstemmende belastbare tijdperken.

Gedurende de periode vanaf 1 april 2007 tot en met 31 maart 2008 is het eerste lid slechts van toepassing op de vaste activa aangeschaft of vervaardigd gedurende deze periode. ».

Art. 85. De artikelen 83 en 84 hebben uitwerking met ingang van 1 april 2007.