income tax
Wetboek van de inkomstenbelastingen >> aanslagjaar 2008 (inkomsten 2007) Titel VII . Vestiging en invordering van de belastingen (art. 297 - 463)

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 298

§ 1. Voor de belasting en voor de voorheffingen, in hoofdsom, opcentiemen en verhogingen, ten behoeve van de Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten en de gemeenten, alsook voor de boeten, worden de kohieren opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de leidinggevende ambtenaar van de administratie bevoegd voor de vestiging van de belasting of door de door hem gedelegeerde ambtenaar.

    § 2. De dwangschriften worden uitgevaardigd door de ambtenaren belast met de invordering.

    Deze ambtenaren moeten een aangetekende herinneringsbrief sturen ten minste één maand voordat de gerechtsdeurwaarder een bevel tot betaling opstelt, behalve indien de rechten van de Schatkist in gevaar zijn. De kosten voor het aangetekend verzenden zijn ten laste van de belastingschuldige.

    Het tweede lid is niet van toepassing op de bedrijfsvoorheffing die is ingekohierd wegens het gebrek aan betaling binnen de in artikel 412 bedoelde termijn.

----------------------------------------
Art. 298 :     

    * art. 298, § 2, derde lid, is van toepassing vanaf 07.08.2006. (Art. 17, W 20.07.2006) B.S. 28.07.2006
        
    * art. 298 is van toepassing vanaf 01.03.2002. (Art. 2, W 05.12.2001) B.S. 08.01.2002
        
    * art. 298 is van toepassing vanaf 06.04.1999. (Art. 6, W 15.03.1999) B.S. 27.03.1999
        
    * art. 298 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 207, WIB, Art. 1, KB 10.04.1992) B.S. 30.07.1992

Artikel 298 van toepassing voor het Vlaams Gewest :

     De kohieren worden voor de belasting en voor de voorheffingen, in hoofdsom, opcentiemen en verhogingen, ten behoeve van het Vlaamse Gewest, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten en de gemeenten, alsook voor de boeten, door de ambtenaar daartoe door de Vlaamse regering gemachtigd of door de gedelegeerde ambtenaar opgemaakt en uitvoerbaar verklaard. De dwangschriften worden uitgevaardigd door de ontvangers der belastingen.

----------------------------------------
Art. 298 :     

    * art. 298 is van toepassing vanaf 06.04.1999. (Art. 6, W 15.03.1999) B.S. 27.03.1999
         
    * art. 298 treedt, enkel voor wat de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest betreft, in werking op 01.01.1999. (Art. 20, D 09.06.1998) B.S. 18.07.1998; (Art. 1, B 04.05.1999) B.S. 08.06.1999 en (Art. 20, D 30.06.2000) B.S. 17.08.2000
         

Com.IB 92:     298