income tax
Wetboek van de inkomstenbelastingen >> aanslagjaar 2008 (inkomsten 2007) Titel VII . Vestiging en invordering van de belastingen (art. 297 - 463)

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 300: § 1. De Koning regelt :

   1° de wijze waarop men dient te handelen voor de aangiften, de opmaking en de kennisgeving der kohieren, de betalingen, de kwijtschriften en de vervolgingen ;

   2° het tarief van de vervolgingskosten.

   § 2. Wanneer een vordering voor het gerecht, zelfs gedeeltelijk, maatregelen tot onderwerp heeft welke ertoe strekken de invordering te verwezenlijken of te waarborgen van de belasting, daarin begrepen alle opcentiemen, verhogingen en boeten, alsmede van de desbetreffende interesten en kosten, hebben de cassatietermijn zomede de voorziening in cassatie schorsende kracht.


----------------------------------------
Art. 300 :
    

    *
      art. 300 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 208, WIB Art. 1, KB 10.04.1992) B.S. 30.07.1992

KB/WIB 92:     83, 84 , 85, 86, 87, 88, 89 , 90, 91, 92, 93, 94, 95, 125bis, 126, 127, 128 , 129, 130 , 131, 132 , 133, 134 , 135, 136, 137, 138 , 139, 140 , 141, 142 , 143, 144 , 145, 146 , 147, 148 , 149, 150 , 151, 152 , 153, 154 , 155, 156, 157, 158 , 159, 160 , 161, 162 , 163, 164 , 165,166, 167, 168,169, 170, 171 , 172, 173 , 174, 175 , 176, 230 , 231, 232 , 233, 233/1
Com.IB 92:     300