income tax
Wetboek van de inkomstenbelastingen >> aanslagjaar 2008 (inkomsten 2007) Titel VII . Vestiging en invordering van de belastingen (art. 297 - 463)

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 302


Artikel 302


   Al de mededelingen betreffende de aangifte en de controle, alsmede de aanslagbiljetten betreffende de inkomstenbelastingen moeten in gesloten omslag aan de belastingschuldigen gezonden worden.

----------------------------------------
Art. 302 :
    

    *
      art. 302 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 209, WIB Art. 1, KB 10.04.1992) B.S. 30.07.1992

Com.IB 92:     302