law : tax : company

Directe belastingen >> Wetgeving >> Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 >> WIB 92 - aanslagjaar 2008 (inkomsten 2007)
Titel III - Vennootschapsbelasting: Hoofdstuk II - Grondslag van de belasting

Afdeling I Algemene bepalingen

Artikel 183

Onder voorbehoud van de in deze titel omschreven afwijkingen zijn, wat hun aard betreft, de inkomsten die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of daarvan vrijgesteld zijn, dezelfde als die welke inzake personenbelasting worden beoogd ; het bedrag ervan wordt vastgesteld volgens de regels die van toepassing zijn op winst.


----------------------------------------
Art. 183 :
   

    *
      art. 183 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 96, WIB Art. 1, KB 10.04.1992) B.S. 30.07.1992

Com.IB 92:     183

 

Artikel 184


    Het gestorte kapitaal is het statutaire kapitaal voorzover dat gevormd wordt door werkelijk gestorte inbrengen en voorzover er geen vermindering heeft plaatsgevonden.

    Uitgiftepremies en bedragen waarop ingeschreven wordt ter gelegenheid van de uitgifte van winstbewijzen worden gelijkgesteld met het kapitaal, op voorwaarde dat ze op het passief van de balans worden vermeld onder het eigen vermogen, op een rekening die, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden vormt en alleen kan worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering, getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen.

    Wanneer een bedrijfsafdeling of een algemeenheid van goederen wordt ingebracht onder de voorwaarden voor toepassing van artikel 46, § 1, eerste lid, 2°, is het door die inbreng gestorte kapitaal gelijk aan de fiscale nettowaarde die de inbreng had bij de inbrenger.

    Wanneer een Belgische inrichting in een binnenlandse vennootschap wordt ingebracht onder de voorwaarden voor toepassing van artikel 231, § 3, is het door die inbreng gestorte kapitaal gelijk aan de fiscale nettowaarde die, op het ogenblik van de inbreng, de inrichting had bij de inbrenger, na aftrek van :

    1° de voorheen belaste reserves ;

    2° de vrijgestelde reserves, andere dan :

    a) de in artikel 44, § 1, 1°, vermelde meerwaarden die waren vrijgesteld ;

    b) de in artikel 48 vermelde vrijgestelde waardeverminderingen en voorzieningen.

    Wordt evenwel, onverminderd de toepassing van artikel 214, § 1, niet als gestort kapitaal aangemerkt, het netto-actief vermeld in artikel 26sexies van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, dat het maatschappelijk kapitaal uitmaakt van een vennootschap met een sociaal oogmerk of dat op een onbeschikbare reserverekening van die vennootschap wordt geboekt. Dat maatschappelijk kapitaal en die reserverekening worden slechts vrijgesteld voor zover is voldaan aan de voorwaarden als vermeld in artikel 190.

    Wordt evenwel, onverminderd de toepassing van artikel 210, § 1, 3°, niet als gestort kapitaal aangemerkt, het netto actief vermeld in Hoofdstuk Vquinquies van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, dat het maatschappelijk kapitaal van een handelsvennootschap uitmaakt of dat op een onbeschikbare reserverekening van die vennootschap wordt geboekt. Dat maatschappelijk kapitaal en die reserverekening worden slechts vrijgesteld voor zover voldaan is aan de voorwaarden als vermeld in artikel 190.


----------------------------------------
Art. 184 :
   

    *
      art. 184, 1e en 2e lid, is van toepassing vanaf 22.02.2006, onder voorbehoud dat de bepalingen betrekking hebben op winstbewijzen zijn de bepalingen van de wet dd. 31.01.2006 van toepassing op winstbewijzen uitgegeven vanaf 01.01.2005. (Art. 3, W 31.01.2006) B.S. 22.02.2006
      
    *
      art. 184, 6e lid, is van toepassing vanaf 01.01.1999. (Art. 12, W 04.05.1999) B.S. 12.06.1999
       
    *
      art. 184, 2e lid, is van toepassing vanaf het aanslagjaar 1998. (Art. 19, W 22.12.1998) B.S. 15.01.1999
       
    *
      art. 184, 5e lid, is van toepassing vanaf 01.07.1996. (Art. 19, W 22.12.1998) B.S. 15.01.1999
       
    *
      Art. 184, 2e lid, wordt opgeheven voor de inbrengverrichtingen die plaatsvinden vanaf 30.03.1996. art. 184, 3e en 4e lid, is van toepassing op de inbrengverrichtingen die plaatsvinden vanaf 30.03.1996. (Art. 10, W 30.01.1996 Art. 19, W 22.12.1998) B.S. 30.03.1996
       
    *
      art. 184, 3e lid, is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1993. (Art. 16, W 28.07.1992) B.S. 31.07.1992
       
    *
      art. 184 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 15, WIB Art. 122, WIB Art. 1, KB 10.04.1992) B.S. 30.07.1992

Com.IB 92:     184

 
ver de desbetreffende vermindering van gestort kapitaal ten vroegste vanaf 24.07.1991 is gedaan. (Art. 24, KB 20.12.1996 Art. 23, W 22.12.1998) B.S. 31.12.1996
       
    *
      art. 198, 1e lid, 10°, en 2e lid, is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1996. (Art. 11, W 20.12.1995) B.S. 23.12.1995
       
    *
      art. 198, 3°, is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1994. Art. 198, 2°, wordt opgeheven met ingang van het aanslagjaar 1994. (Art. 5, W 22.07.1993) B.S. 26.07.1993
       
    *
      art. 198, 4° en 8°, is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1993. (Art. 17, W 28.07.1992) B.S. 31.07.1992
       
    *
      art. 198 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 109, WIB Art. 21, W 07.12.1988 Art. 33, W 07.12.1988 art. 12, W 22.02.1990 art. 28, W 06.07.1994 art. 1, KB 10.04.1992 art. 23, W 22.12.1998) B.S. 30.07.1992