Directe belastingen >> Wetgeving >> Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 >> WIB 92 - aanslagjaar 2008 (inkomsten 2007) >> Titel III - Vennootschapsbelasting
Hoofdstuk III : Berekening van de belasting : Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Onderafdeling I : Belastingtarief

Artikel 215: Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 pct.

Wanneer het belastbare inkomen niet meer dan 322.500 EUR bedraagt, wordt de belasting evenwel als volgt vastgesteld :

    1° op de schijf van 0 tot 25.000 EUR : 24,25 pct.;

    2° op de schijf van 25.000 EUR tot 90.000 EUR : 31 pct.;

    3° op de schijf van 90.000 EUR tot 322.500 EUR : 34,5 pct.

   Het tweede lid is niet van toepassing :

   1° op vennootschappen, andere dan door de Nationale Raad van de coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen, die aandelen bezitten waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50 pct., hetzij van de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal, hetzij van het gestort kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden. In aanmerking komen de waarde van de aandelen en het bedrag van het gestorte kapitaal, de reserves en de meerwaarden op de dag waarop de vennootschap die de aandelen bezit haar jaarrekening heeft opgesteld. Om te bepalen of de grens van 50 pct. overschreden is, worden de aandelen, die ten minste 75 pct. vertegenwoordigen van het gestorte kapitaal van de vennootschap die de aandelen heeft uitgegeven, niet in aanmerking genomen ;

   2° op vennootschappen waarvan de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen voor ten minste de helft in het bezit zijn van één of meer andere vennootschappen en die geen door de Nationale raad van de coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen zijn ;

   3° op vennootschappen waarvan de dividenduitkering hoger is dan 13 pct. van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk ;

   4° op vennootschappen, andere dan door de Nationale Raad van de coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen, die ten laste van het resultaat van het belastbare tijdperk niet aan ten minste één van hun bedrijfsleiders een bezoldiging hebben toegekend die gelijk is aan of hoger is dan het belastbare inkomen van de vennootschap, wanneer die bezoldiging minder bedraagt dan 36.000 EUR;

   5° op vennootschappen die deel uitmaken van een groep waartoe een coördinatiecentrum behoort als vermeld in het koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra ;

   6° op de beleggingsvennootschappen bedoeld in artikel 6 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, alsmede de organismen voor de financiering van pensioenen bedoeld in artikel 8 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, in de mate dat artikel 185bis, § 1, toepassing vindt.

----------------------------------------
Art. 215 :
   

    *
      art. 215, derde lid, 4°, is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2008. (Art. 2, W 08.01.2004) B.S. 26.01.2004
       
    *
      art. 215, derde lid, 6°, is van toepassing met ingang van 01.01.2007. (Art. 323, W 27.12.2006) B.S. 28.12.2006 [Voor de toepassing van de fiscale bepalingen worden de instellingen voor collectieve beleggingen waarop de overgangsbepalingen van de wet van 20.07.2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles van toepassing zijn, geacht vanaf 01.01.2007 onder het toepassingsgebied te vallen van de bepaling die overeenkomstig hun statuut gebruikt wordt in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.].
       
    *
      art. 215, derde lid, 4°, is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2007. (Art. 3, W 08.01.2004) B.S. 26.01.2004 [Elke wijziging die vanaf 26.09.2003 aan de afsluitingsdatum van de jaarrekening wordt aangebracht, is zonder uitwerking op de toepassing van de artikelen 2 en 3, W 08.04.2004]
       
    *
      art. 215, derde lid, 4°, is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2006. (Art. 3, W 08.01.2004) B.S. 26.01.2004
        
    *
      art. 215, derde lid, 4°, is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2005. (Art. 3, W 08.01.2004) B.S. 26.01.2004 [Elke wijziging die vanaf 26.09.2003 aan de afsluitingsdatum van de jaarrekening wordt aangebracht, is zonder uitwerking op de toepassing van de artikelen 2 en 3, W 08.01.2004]
       
    *
      art. 215, 1e en 2e lid, is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2004. (Art. 12, W 24.12.2002) B.S. 31.12.2002 [Elke wijziging die vanaf 25.03.2002 aan de datum van afsluiting van de jaarrekening wordt aangebracht, is zonder uitwerking voor de toepassing van de bepalingen als vermeld in art. 12, W 24.12.2002]
        
    *
      Met ingang van het aanslagjaar 2002 worden de in dit artikel opgenomen bedragen in euro uitgedrukt. (Art. 1, KB 20.07.2000) B.S. 30.08.2000 en (Art. 42, 5°, KB 13.07.2001) B.S. 11.08.2001
       
    *
      art. 215, 3e lid, 1°, is van toepassing vanaf het aanslagjaar 1999. (Art. 31, W 22.12.1998) B.S. 15.01.1999
       
    *
      art. 215, 3e lid, 4°, is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1998. (Art. 30, KB 20.12.1996) B.S. 31.12.1996
       
    *
      art. 215, 3e lid, 4°, 5°, is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1994. (Art. 10, W 28.12.1992 Art. 6, W 22.07.1993 Art. 31, W 22.12.1998) B.S. 31.12.1992
       
    *
      art. 215, 3e lid, 3°, is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1993. (Art. 22, W 28.07.1992) B.S. 31.07.1992
       
    *
      art. 215 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 126, WIB Art. 1, KB 10.04.1992 Art. 22, W 28.07.1992) B.S. 30.07.1992

Com.IB 92:     215

 

Artikel 216