WIB - Titel VII. Vestiging en invordering van de belastingen (art. 297 - 463)
Hoofdstuk X. Strafbepalingen (art. 444 - 463)

Afdeling II Strafrechtelijke sancties

Artikel 449 anno 2007:

Onverminderd de administratieve sancties, wordt hij, die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt, gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250 EUR tot 125.000 EUR of met één van die straffen alleen.

Wetsgeschiedenis