law : tax : deathtaxcode

Wetboek der successierechten

Eerste boek : Rechten van successie en van overgang bij overlijden

Vestiging van de rechten: Erfopvolging bij versterf en testamentaire erfopvolging - Overdrachten en beschikkingen gelijkgesteld met overgangen uit oorzaak van dood

Belastbaar actiefSuccessierecht - Recht van overgang bij overlijden

Waardering van het belastbaar actief: Algemene regelen - Bijzondere regelen

Aannemelijk passief : Artikel 27 ev

Aangifte van nalatenschap: Verplichting tot aangifte - Personen verplicht tot aangifte, Bevoegd kantoor - Aangiftetermijn - Vorm en inhoud - Niet-inlevering van aangifte

Tarief der rechten: Algemeen tarief - Bijzondere regelen

Vrijstellingen en verminderingen: Vrijstellingen - Verminderingen

Verevening van de rechten: Algemene regelen - Bijzondere regelen

Betaling der rechten en boeten: Verplichting - Bijdrage - Termijn van betaling - Moratoire interestWijzen van betaling

Waarborgen van de staat: Zakelijke zekerheden - In het buitenland wonende erfgenaam

Aan derden opgelegde verplichtingen ten einde de juiste heffing der ingevolge het overlijden van rijksinwoners verschuldigde successierechten te verzekeren. 96-104

Bewijsmiddelen: Bewijsmiddelen van gemeen recht - Bijzondere bewijsmiddelen - Controle-schatting

Strafbepalingen: Fiscale boeten - Correctionele straffen

Teruggave van rechten Art. 134 -136

Verjaring Art. 137 - 140/2

Vervolgingen en gedingen Art. 141 - 142/4

Door de ontvangers te verstrekken inlichtingen Art. 143 - 146bis

Tweede Boek