law : tax : deathtaxcode
erfgenaam

Wetboek van Successierechten : Hoofdstuk VII: Vrijstellingen en verminderingen
Artikel 57

Indien de goederen die belast zijn met het successierecht of met het recht van overgang bij overlijden het voorwerp uitmaken, binnen het jaar na het overlijden van de afgestorvene, van een of meer andere overdrachten bij overlijden, worden de wegens bewuste overdrachten verschuldigde rechten met de helft verminderd, zonder dat de daaruit voort te vloeien belastingverlaging, voor elkeen van bedoelde overdrachten bij overlijden, de op de onmiddellijk vorige overdracht geheven rechten moge te boven gaan.